12.jūlijā Rīgā vietējo rīcības grupu pārstāvji kopā ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem apsprieda MK noteikumu projektu par starpteritoriālo un starpvalstu sadarbību. Starpvalstu sadaļā norādīts, ka sadarbības projekti, to aktivitātes, tiek īstenotas VRG darbības teritorijā un sadarbības partnera dalībvalsts teritorijā. Darbības tiek īstenotas kopīgi. Projektam ir ilgtspējas efekts. Viena projekta maksimālās izmaksas 100 000 euro. Starp neattiecināmajām izmaksām ir būvniecība. VRG sadarbības partneris projekta īstenošanā var būt biedrība.

1.kārtā iesniegto projektu saraksts ar MNF vērtējumiem publicēts Lauku atbalsta dienesta mājas lapā. Projektu sarakstā var iepazīties ar vērtēšanas rezultātiem 1.kārtā kopā un katrai rīcībai atsevišķi, un ir saraksts, kurā norādīts katra projekta mērķis un plānotās iegādes.
Ar 2016.gada 15.jūniju pretendenti ir tiesīgi uzsākt projektu īstenošanu, uzņemoties pilnu finanšu risku. Fiziskām personām uzsākot projekta īstenošanu ir jābūt komersanta, zemnieku saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēja statusam. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

MNF ir izvērtējis un iesniedzis Lauku atbalsta dienestā (LAD) 1.kārtā iesniegtos LEADER projektus. Projektu saraksts ar MNF vērtējumu vēl nav publicēts LAD mājas lapā. Izmaksas vēl nav attiecināmas.
17.jūnijā ir izsludināta 4.kārta, kurā iesniedz sabiedriskā labuma projektus un 5.kārta, kurā izsludinātas ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes rīcības. MNF sagatavotā informācija par kārtām zemāk.

Līdz 30.jūnijam turpinās LEADER projektu iesniegšana divās Madonas novada fonda izsludinātās kārtās.
2.kārtā iesniedz sabiedriskā labuma projektus.
3.kārtā, projektus, kas veicina tirgus tradīcijas un vietējo produktu pieejamību Madonas novada fonda (MNF) darbības teritorijā Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados.
MNF atrodas citās telpās. Madonā Poruka ielā 1, trešajā stāvā. Ieeja no Poruka ielas.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Valsts Lauku tīkls

 

Zemkopības ministrija

 

LLF logo